Legea nr. 544/2001

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia României si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile comunicate din oficiu sunt:

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii:

 • Legea nr. 544/200 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 92/2007, legea serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata;
 • Ordinul nr. 263/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
 • Ordinul nr. 272/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
 • Hotarârea Consiliului Local Sighisoara nr. 9/1998 privind înfiintarea S.C. Apa Termic Transport S.A.;
 • Actul constitutiv al S.C. Apa Termic Transport S.A.;
 • Contractul de concesiune nr. 3264/27.04.1998 pentru administrarea si întretinerea fondului locativ de stat din Municipiul Sighisoara;
 • Contractul de concesiune nr. 3264/27.04.1998 pentru producerea si distributia energiei termice;
 • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighisoara nr. 1049/16.01.2015;
 • Regulamentul pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Sighisoara, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local Sighisoara nr. 108/18.12.2008;
 • Regulamentul de organizare si functionare al S.C. Apa Termic Transport S.A.;
 • Regulamentul Intern al S.C. Apa Termic Transport S.A..

2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare:

 • Organigrama
 • Atributiile departamentelor, conform Regulamentului de organizare si functionare
 • Program de functionare:
  Luni-Joi: 07.00-15.15
  Vineri: 07.00-14.00

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea societatii si ale persoanelor responsabile cu difuzarea informatiilor publice:

Conducerea societatii:

Consiliul de administratie 2015-2019

 • Ing. Iacob Mircea Lucian – presedinte;
 • Ing. Oprea Mircea Tonu – membru;
 • Ec. Marian Adriana Paula – membru;
 • Ec. Solomon Sorina – membru;
 • Ing. Moldovan Radu – membru.
 • Director general: Oprea Mircea Tonu;
 • Director economic: Ferezan Claudiu;

Responsabili cu difuzarea informatiilor publice: Muntean Doralina si Lazar Ioana Maria

4. Coordonatele de contact ale societatii:

S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
547025, Albesti, str. Baratilor, nr. 11
Tel: 0265.77.49.93; 0265.77.23.52
Fax: 0265.77.24.87
E-mail: att.office@teleson.ro
Website: www.attsighisoara.ro

5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil:

Bugetul de venituri si cheltuieli 2016
Bilant

6. Programele si strategiile proprii;

7. Lista documentelor de interes public;

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

Modalitati de constatate:

În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana ce se considera vatamata în drepturile sale depune reclamatia administrativa în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice. În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, deasemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate în cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.

Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

Hotarârea tribunalului este supusa recursului. Decizia Curtii de Apel este definitiva si irevocabila.

Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta, în procedura de urgenta si sunt scutite de plata taxei de timbru.

Documentele pot fi consultate de Luni pâna Joi, între orele 07.00 si 15.00 si Vineri, între orele 07.00-14.00 la sediul S.C. Apa Termic Transport S.A: Str. Baratilor, nr. 11, Albesti, 547025, jud. Mures.